Warunki handlowe

I.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki handlowe (później „warunki handlowe“) zostały ustalone w oparciu o § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (dalej tylko „Kodeks Cywilny”)

 

Opravdove hubnuti s.r.o.

REGON: 04093551

NIP: CZ04093551

Z siedzibą: Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242473                   

dane kontakowe:

e-mail: info@ketomix.pl         

telefon: +48 226 020 162

www.ketomix.pl

(dalej „Sprzedawca“)

 

 1. Niniejsze warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, zawierającej umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą, jako konsument, lub w ramach swojej działalności (dalej „Kupujący“) za pośrednictwem interfejsu internetowego umieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.ketomix.pl (zwanym dalej „sklep internetowy“).
 2. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 3. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna zawierane są w języku polskim.

 

II.

Informacje o produktach i cenach

 1. Informacje o produktach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne właściwości są przedstawione przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem od wartości dodanej (VAT), wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu produktów, w przypadku, że towary te ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone standardową drogą pocztową. Ceny produktów pozostają niezmienne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
 3. W sklepie internetowym publikowane są informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów obowiązują wyłącznie w przypadku, że towary dostarczane są na terenie Polski.
 4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej. Do jednego zakupu można zastosować tylko jeden kod rabatowy/kupon.
 5. Sprzedawca oświadcza, a Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie gwarantuje żadnych efektów płynących z konsumpcji sprzedawanej przez Sprzedawcę żywności. Kupujący również wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że żywność może oddziaływać na każdą osobę w inny sposób i dlatego nie jest możliwe zagwarantowanie pozytywnego wyniku spożywania sprzedawanej przez sprzedawcę żywności.
 6. Przed zawarciem umowy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z „przeciwwskazaniami“, ukazującymi sytuacje, w których używanie żywności sprzedawanej przez Sprzedawcę jest niewłaściwe, a które opisane są na stronie sklepu internetowego.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego oraz rozmów telefonicznych) Kupujący ponosi sam. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
  • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestruje się w sklepie internetowym,
  • poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 3. Przy składaniu zamówienia Kupujący wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.
 4. Przed potwierdzeniem zamówienia, Kupujący ma możliwość kontroli i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący potwierdza Sprzedawcy zamówienie kliknięciem na przycisk WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Dane zawarte w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca wyśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail, który Kupujący podał w zamówieniu. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy kupna, bez uszczerbku dla postanowień art. III. paragraf 6. Do potwierdzenia dołączane są aktualne warunki handlowe Sprzedawcy.
 6. W przypadku, że któregokolwiek z żądań określonych w zamówieniu, w szczególności, ale nie wyłącznie, prośby zamieszczonej w komentarzu do zamówienia, Sprzedawca nie może spełnić, prześle Kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszych warunkach. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się ze zmienioną ofertą i nie zostanie zawarta nowa umowa kupna, Sprzedawca ma prawo odstąpić od pierwotnej umowy kupna, której nie może spełnić. Sprzedawca informuje Kupującego o odstąpieniu na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące, z zastrzeżeniem art. III paragraf 6. Kupujący może anulować zamówienie, póki nie zostało mu doręczone potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub mailowo na adres e-mail Sprzedawcy podane w niniejszych warunkach handlowych.
 8. W przypadku, że doszło ze strony Sprzedawcy do wyraźnego błędu technicznego przy podaniu ceny towaru w sklepie internetowym, lub w trakcie zamawiania, Sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towaru w cenie, która jest wyraźnie błędna. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie oraz prześle zmienioną ofertę Kupującemu na jego adres e-mail. W takim przypadku postępuje się wg art. III, paragraf 6.

 

IV.

Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji Kupującego w sklepie internetowym, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Za pomocą swojego konta klienta Kupujący może dokonywać zamówień towaru. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
 2. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towaru Kupujący jest zobowiązany podawać wszystkie dane w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie klienta przy każdej ich zmianie. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy składaniu zamówienia są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedawca może usunąć konto klienta, w szczególności w przypadku, jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta klienta dłuższy czas lub w przypadku, jeśli Kupujący poruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna oraz niniejszych warunków handlowych.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto klienta nie musi być dostępne non-stop, w szczególności w przypadkach niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

  

V.

Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru wg umowy kupna Kupujący może zapłacić w następujący sposób:
  • bezgotówkowo przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: 301660758/0300
  • bezgotówkowo kartą kredytową;
  • bezgotówkowo przelewem na konto Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej Gopay;
  • bezgotówkowo przelewem na konto Sprzedawcy za pomocą bramki płatniczej PayPal
 2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty Sprzedawcy związane z pakowaniem i dostawą towaru w ustalonej wysokości. Jeśli nie jest stanowione inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 3. W przypadku płatności gotówką, cenę zamówienia należy zapłacić w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, cenę zakupu należy pokryć do 14 dni od zawarcia umowy kupna. Jeśli Kupujący nie wywiąże się w tym terminie do opłacenia ceny zakupu i pozostałych kosztów, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wysyłki towaru przed spełnieniem przez Kupującego obowiązku zapłaty ceny zakupu.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, Kupujący postępuje wg instrukcji dostawcy płatności elektronicznych.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest spełnione z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wcześniejszego wpłacenia zaliczki czy innej podobnej płatności. Zapłacenie ceny kupna przed wysyłką towaru nie jest zaliczką.
 7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin
 8. Towar dostarczany jest Kupującemu:
  • na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu;
 9. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie zamawiania towaru.
 10. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, że środek transportu został uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, to Kupujący ponosi ryzyko oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
 11. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy kupna dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne doręczanie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty związane z wielokrotnym doręczaniem towaru, bądź koszty związane z innym sposobem dostawy.
 12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania nienaruszalności opakowania a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 13. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail Kupującego.
 14. Kupujący nabywa prawo własności do towaru poprzez zapłacenie całej ceny zakupu towaru, włącznie z kosztami dostawy, nie wcześniej niż z chwilą przejęcia towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, kiedy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale naruszając umowę kupna, nie uczynił tego.

VI.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna jako konsument, poza działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
  • od dnia przejęcia towaru;
  • od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru, w przypadku, że przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru, lub dostawa kilku części;
  • od dnia przejęcia pierwszej dostawy towaru, jeśli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzalna dostawa towaru.
 3. Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy kupna:
  • świadczenia usług, jeżeli zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a Sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował Kupującego, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  • o dostarczeniu towarów lub usług, których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli Sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
  • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany na życzenie Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • dostarczenia towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, jak również towarów, które po doręczeniu zostały nieodwracalnie połączone z innym towarem,
  • dostarczenia towaru w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • dostarczenia treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował Kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
  • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, Kupujący musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie odstąpienia od umowy.
 5. Aby odstąpić od umowy kupna, Kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez Sprzedawcę. Odstąpienie od umowy kupna powinno zostać wysłane przez Kupującego na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedawcy określone w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
 6. Kupujący, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący, również w przypadku, jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
 7. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, włącznie z kosztami dostarczenia towaru przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 8. Jeśli Kupujący wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy towaru, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.
 9. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków wcześniej, niż Kupujący dostarczy towar lub udowodni, że wysłał towar Sprzedawcy.
 10. Towar musi zostać zwrócony przez Kupującego bez śladów uszkodzenia, użytkowania czy zanieczyszczenia, a jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia z tytułu uszkodzenia towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu wyprzedania zasobów, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy wszystkie otrzymane od niego na podstawie umowy środki, w tym koszt dostawy, w ten sam sposób, ewentualnie w sposób określony przez Kupującego.

 

VII.

Rękojmia z tytułu wady

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez Kupującego:
  • towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy ma cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta, lub których Kupujący oczekiwał z uwzględnieniem charakteru towaru i na podstawie reklamy przez nich dostarczanej;
  • towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego towary tego rodzaju są zwyczajowo używane;
  • towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzornikowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzornika;
  • towar jest dostarczony w odpowiedniej ilości, wielkości lub wadze oraz
  • towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.
 2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru przez Kupującego, uznaje się, że towar był wadliwy z chwilą jego odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania prawa do reklamacji wady towaru w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie ma zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie, którą ustalono ze względu na wadę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, do towaru używanego, którego wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia towaru, którą towar miał w momencie przyjęcia przez Kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru (np. towary łatwo psujące się itp.).
 3. W przypadku wystąpienia wady Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację i zażądać:
  • wymiany towaru na nowy,
  • naprawy towaru,
  • proporcjonalnego obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
  • w przypadku istotnej wady towaru,
  • jeżeli towar nie nadaje się do prawidłowego użytkowania ze względu na powtarzające się pojawianie wady lub wad po naprawie,
  • przy większej ilości wad towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym punkcie sprzedaży, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, bądź w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, co jest przedmiotem reklamacji a jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga Kupujący, a także potwierdzenia daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem uskutecznionej naprawy i czasu jej trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.
 6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie a w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiadającego rodzajowi produktu czy usługi potrzebnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamację, w tym usunięcie wady, należy rozwiązać niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty złożenia reklamacji, jeśli Sprzedawca nie uzgodni z Kupującym dłuższego terminu. Niedotrzymanie tego terminu jest uważane za istotne naruszenie umowy a Kupujący ma prawo od umowy odstąpić. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment okazania woli do skorzystania z prawa do rękojmi przez Kupującego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca informuje Kupującego o wyniku reklamacji w formie pisemnej.
 8. Prawo do rękojmi nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący wiedział przed odebraniem towaru, że towar ma wadę, bądź jeśli Kupujący sam spowodował powstanie wady.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupującemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedawcy w czasie do jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 10. Wybór sposobu reklamacji należy do Kupującego.
 11. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

 

VIII.

Dostawa

 1. Strony umowy mogą prowadzić wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący doręcza Sprzedawcy korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca doręcza Kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny Regon (IČ): 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym na podstawie umowy kupna.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie Ustawy o ochronie konsumenta.

 

X.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym pozostają zgodne z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystania strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystania z serwisu internetowego, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub funkcją.
 5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest udostępniana.
 7. Treść warunków handlowych może być zmieniana lub uzupełniana przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do warunków handlowych.

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 8.03.2019.

 

Formularz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Opravdove hubnuti s.r.o.

IČO: 04093551

info@ketomix.pl        

Niniejszym oznajmiam, że odstępuję od umowy kupna towaru

 • 1) Data zamówienia towaru:
 • 2) Data otrzymania towaru:
 • 4) Opis produktu:
 • 5) Imię i nazwisko:
 • 6) Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto):
 • 7) Kontakt:
 • 8) Data:
 • 9) Podpis:

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się i uzyskaj wiele korzyści:

Prezent urodzinowy - nie zapomnij wpisać swojej daty urodzenia

Zniżka na ponowny zakup

Przegląd wszystkich zamówień

Szybkie powtórzenie zamówienia

Nie musisz wypełniać swoich danych

Rejestracja

Opcje transportu

DPD
95 Kč
Zásilkovna
50 Kč