Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

 

I.

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ustt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO“) jest Opravdove hubnuti s.r.o., IČ 04093551 z siedzibą Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00 (dalej: „Administrator“).
 2. Dane kontaktowe Administratora

adresa: Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

e-mail: info@ketomix.pl

telefon: (+48) 226 020 162

 1. Poprzez dane osobowe rozumiane są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamości tej osoby fizycznej. Jeśli wpiszesz swoją datę urodzenia, użyjemy jej, aby przesłać Ci lepsze instrukcje, wskazówki i oferty w oparciu o Twój wiek. Tak, aby nasze porady pomogły Ci w jak największym stopniu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora to: David Sroka, david.sroka@ketomix.cz, +420 777 716 330

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w połączeniu z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku, jeśli nie doszło do zamówienia żadnych towarów lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie,
 • wysyłanie wiadomości handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Administratorowi przysługuje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zajmujące się dostawą towarów / usług / realizacją płatności na podstawie umowy,
 • świadczące usługi prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczące usługi marketingowe.
 1. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych/chmury.

 

VI.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO masz prawo do
 • dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 • do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO
 • do wzniesienia sprzeciwu przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO oraz
 • do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 • do cofnięcia zgody przetwarzania w sposób pisemny lub elektroniczny na adres lub asdres e-mail Administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.
 1. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

VII.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął wszelkie środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i danych osobowych w formie papierowej, w szczególności hasła i programy antywirusowe.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
 2. Za pośrednictwem zaznaczenia zgody w formularzu internetowym wyrażasz zgodę na niniejsze warunki. Zaznaczeniem zgody potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych Zasad ochrony danych osobowych zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej, a jednocześnie wysłana ​​Ci na adres e-mail, podany przez Ciebie Administratorowi.

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 01.06.2022

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się i uzyskaj wiele korzyści:

Prezent urodzinowy - nie zapomnij wpisać swojej daty urodzenia

Zniżka na ponowny zakup

Przegląd wszystkich zamówień

Szybkie powtórzenie zamówienia

Nie musisz wypełniać swoich danych

Rejestracja

Opcje transportu

DPD
95 Kč
Zásilkovna
50 Kč